Archiwum autora: Verein

Targi językowe

Targi językowe lub Dni Języków Obcych organizowane przeważnie przez landowe Związki VHS lub stowarzyszenia nauczycieli języków obcych odbywają się w Niemczech regularnie i prawie we wszystkich krajach związkowych. … >> czytaj więcej

Hospitacje / Praktyki

Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus

Studentom z Polski, którzy biegle władają językiem niemieckim, oferujemy możliwość odbycia praktyki w siedzibie Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie. Studenci mogą otrzymać na czas praktyki (od 3 do max. 12 miesięcy) grant z macierzystej uczelni w ramach programu Erasmus. … >> czytaj więcej

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Studia prowadzi w różnych ośrodkach w Niemczech Uniwersytet Sląski w Katowicach. Adresatami tej oferty są absolwenci wyższych studiów humanistycznych (licencjackich lub magisterskich), którzy są zainteresowani pracą z cudzoziemcami albo w środowisku polonijnym i pragną zdobyć nowe wykształcenie lub podnieść zdobyte kwalifikacje zawodowe. … >> czytaj więcej

Szkolenia

Różnorodne programy doskonalenia zawodowego nauczycieli i lektorów języków obcych, oferowane przez niemiecki system edukacyjny, rzadko uwzględniają specyficzne potrzeby i zainteresowania nauczycieli języka polskiego. … >> czytaj więcej

Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa

Projekt współfinansowany jest ze środków Senatu RP. Realizujemy go we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z Krakowa i Polską Radą Związkiem Krajowym w Berlinie.

Projekt:

  • skierowany jest do polonijnych szkół społecznych oraz nauczycieli uczących języka polskiego we wszystkich krajach związkowych Niemiec,
  • oferuje spójny i kompleksowy system wsparcia edukacji realizowanej w języku polskim i/lub nauki języka polskiego na terenie Niemiec,
  • wspiera bieżące funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych,
  • ma na celu promocję języka polskiego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, standaryzację i dostosowanie rozwiązań programowych do ram programowych kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych lub „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”, opracowanej w ramach projektu systemowego MEN „Włącz Polskę”,
  • służy podniesieniu jakości jakości zarządzania instytucjami oświatowymi i atrakcyjności nauczania języka polskiego,
  • przyczynia się do integracji środowiska polonijnego (uczniów, nauczycieli i rodziców) i wzmocnienia roli szkół jako centrów życia polonijnego.

Szczegóły na stronie www.szkolapopolsku.de

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego jest organizacją o charakterze zawodowym. Reprezentuje interesy nauczycieli języka i kultury polskiej, czynnych zawodowo w Republice Federalnej Niemiec. Zrzesza osoby fizyczne i prawne: nauczycieli czynnych w edukacji dorosłych, w nauczaniu szkolnym i akademickim oraz instytucje bądź organizacje, które prowadzą naukę języka i kultury polskiej. Członkami mogą zostać również osoby, które zdobywają aktualnie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego lub ojczystego. … >> czytaj więcej

Zarząd

1. Przewodnicząca – Małgorzata Małolepsza, Universität Göttingen
2. Przewodnicząca – Anna Zinserling, Kolleg für polnische Sprache und Kultur, Berlin
Członkowie zarządu:
dr Ewa Krauss, Universität Jena
Barbara Stolarczyk, Technische Universität Darmstadt
Magdalena Wiażewicz, OSZ Wirtschaft, Berlin
Agnieszka Zawadzka, Universität Leipzig

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego (CKiPJP)

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego działa przy Związku od 2016 r. Powołane zostało w ramach realizacji zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” i sfinansowane ze środków Senatu RP.

Zadaniem Centrum jest koordynacja i promocja nauki języka polskiego w Niemczech oraz popularyzowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Centrum współpracuje z ośrodkami nauczania języka polskiego na terenie Niemiec, udziela konsultacji dotyczących m.in. programów i standardów nauczania języka polskiego, zarządzania polskimi szkołami społecznymi, prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego i dokumentacji finansowej. Prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie nauczania języka polskiego ze środków Senatu RP oraz poradnictwo dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem nowych ośrodków polskiej edukacji. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych, dla których język polski jest językiem pierwszym albo drugim, CKiPJP publikuje najpotrzebniejsze informacje na temat polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Mają one ułatwiać podjęcie przez rodziców decyzji o dwujęzycznym wychowaniu dziecka i pomagać w skutecznym znajdowaniu odpowiedniego wsparcia ze strony specjalistów, polskich i niemieckich instytucji, inicjatyw rodzicielskich itp.  >> idź do strony CKiPJP