IV Międzynarodowa Konferencja Specjalistyczny język polski – język z przyszłością

8 – 9 czerwca 2018 r., Frankfurt n. Odrą / Słubice

Konferencja należy do cyklu regularnych spotkań nauczycieli języka polskiego z Niemiec, Polski i innych krajów europejskich, które odbywają się co roku naprzemiennie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Konferencje organizują centra języków obcych obu Uniwersytetów we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego.

W tym roku temat konferencji i punkt wyjścia do dyskusji brzmi: Co to jest język specjalistyczny w kontekście polskiego jako języka obcego/drugiego i języka kraju pochodzenia?

Naszym celem jest przedstawienie aktualnego stanu rzeczy w odniesieniu do specjalistycznego języka polskiego i odpowiedź na następujące pytania:

 • Jakie instytucje oferują nauczanie specjalistycznego języka polskiego?
 • Na jakich poziomach jest on nauczany?
 • W jakim wymiarze godzin?
 • Z jakich materiałów się korzysta?
 • Jakie dyplomy można uzyskać i jakie egzaminy należą do oferty edukacyjnej danej placówki?

Przeanalizujemy, czy poszczególne placówki edukacyjne realizują ogólne ponaduczelniane strategie nauczania języka specjalistycznego czy też oferują kursy językowe dostosowane raczej do własnych potrzeb (np. wymogów egzaminacyjnych lub regulaminu studiów). W tym kontekście spróbujemy określić kierunki (dalszego) rozwoju dydaktyki specjalistycznego języka polskiego oraz rolę, jaką mogą w nim odegrać instytucje reprezentowane na konferencji. Spodziewamy się, że diagnoza aktualnej sytuacji i wymiana poglądów między uczestnikami konferencji przyczynią się do wypracowania konkretnych propozycji i zainicjowania nowych projektów.

Wyniki spotkania zostaną opublikowane w tomie z serii „Polski jako język obcy i język drugi”.

Opłata za udział w konferencji:

 • 30 € (uczestnicy niezrzeszeni)
 • 20 € (członkowie Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego)
 • 10 € (studenci)
 • 50% ww. kwot za udział w jednym dniu obrad.

Zainteresowanym oferujemy możliwość krótkiego przedstawienia swoich projektów i działalności w ramach obrad grup roboczych. Prosimy o podanie w zgłoszeniu na konferencję grupy roboczej, do której chcieliby Państwo należeć oraz o przesłanie do końca maja 2018 konspektu wystąpienia. Program pracy w grupach roboczych przygotujemy w oparciu o Państwa propozycje.

Program konferencji:
http://polnischunterricht.de/wp-admin/post.php?post=609&action=edit

Wsparcie dla szkół polonijnych i nauczycieli języka polskiego w Niemczech

logo_senat

Trwa nabór wniosków w projekcie „Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa”, który ma na celu wsparcie społecznych szkół polonijnych oraz promocję języka polskiego na terenie całych Niemiec.

Nabór prowadzony jest przez Centrum Promocji i Koordyncji Języka Polskiego w Niemczech w ramach programu bezpośredniego wparcia szkół polonijnych realizowanego ze środków Senatu RP z programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Polską Radę w Berlinie oraz Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.

Wnioski można składać do 15 listopada 2016 r. przy pomocy formularza znajdującego się na stronie projektu: www.szkolapopolsku.de

Program wsparcia dotyczy trzech priorytetów:

 • nauczanie
 • projekt/wyjazd do Polski
 • doskonalenie zawodowe

Informacje niezbędne dla wnioskodawców znajdują się w dokumencie „Zasady przyzna-wania dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego Język Polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, prespektywa” na stronie projektu.

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiegow Niemczech d/s Programu: Małgorzata Tuszyńska
email: m.tuszynska@szkolapopolsku.de
tel: 030/62609178, w dni robocze w godz. 17:00-20:00

Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa

Projekt współfinansowany jest ze środków Senatu RP. Realizujemy go we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z Krakowa i Polską Radą Związkiem Krajowym w Berlinie.

Projekt:

 • skierowany jest do polonijnych szkół społecznych oraz nauczycieli uczących języka polskiego we wszystkich krajach związkowych Niemiec,
 • oferuje spójny i kompleksowy system wsparcia edukacji realizowanej w języku polskim i/lub nauki języka polskiego na terenie Niemiec,
 • wspiera bieżące funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych,
 • ma na celu promocję języka polskiego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, standaryzację i dostosowanie rozwiązań programowych do ram programowych kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych lub „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”, opracowanej w ramach projektu systemowego MEN „Włącz Polskę”,
 • służy podniesieniu jakości jakości zarządzania instytucjami oświatowymi i atrakcyjności nauczania języka polskiego,
 • przyczynia się do integracji środowiska polonijnego (uczniów, nauczycieli i rodziców) i wzmocnienia roli szkół jako centrów życia polonijnego.

Szczegóły na stronie www.szkolapopolsku.de

Techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cyfrowa obróbka dźwięku

15.06.2013 – Techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cyfrowa obróbka dźwięku, warsztaty z cyklu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego poprowadzi Liliana Sosnowska (PCN, Lublin). Zapraszamy do Kolegium Języka i Kultury Polskiej w Berlinie (Dircksenstr. 46, 10178 Berlin-Mitte)! Cyfrowa obróbka dźwięku program kursu

Polska fonologia w nauczaniu języka

04.05.2013 – Polska fonologia w nauczaniu języka, warsztaty w ramach programu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego we współpracy z Uniwersytetem Kilońskim. Zajęcia poprowadzi dr Liliana Madelska (Universität Wien)

Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego

23.03.2013 – Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego, warsztaty w ramach programu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego. Zajęcia w VHS Görlitz poprowadzą dr Agnieszka Jasińska (Uniw. Pedagogiczny, Kraków) i Agnieszka Zawadzka (Universität Magdeburg)

Archiwum

W Archiwum przedstawiamy działalność Związku w formie skrótowego kalendarium, zaczynając od wydarzeń z najbliższej przeszłości.

Rok 2012

13.09.2012 – referat M. Telus

23.06.2012 – warsztaty Sprawdzanie, testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego (B. Stolarczyk, J. Gołąbek) na Uniwersytecie w Tybindze (Slavisches Seminar).

9.06.2012 – szkolenie Polska literatura współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (A. Korman, M. Bilski) w VHS Pasewalk.

16.05.2012 – referat M. Telus „Akademickie nauczanie języka polskiego w Niemczech” na międzynarodowej konferencji „Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet w Rzeszowie

12.05.2012 – szkolenie Rozwijanie sprawności mówienia w języku polskim jako obcym: treści, techniki i ewaluacja (I. Janowska, P. Gębal) w Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft w Berlinie.

21.04.2012 – seminarium Dydaktyka nauczania języka polskiego dla celów zawodowych
(A. Szymkiewicz) w VHS we Frankfurcie nad Odrą.

14.04.2012 – seminarium Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego (A. Jasińska, A. Zawadzka) na uniwersytecie w Hamburgu.

24.03.2012 – warsztaty Psychologia w nauczaniu języka – procesy poznawcze, emocje, motywacja (Małgorzata Zofia Kozłowska) w Instytucie Polskim w Düsseldorfie.

24.03.2012 – warsztaty Rozwijanie sprawności mówienia w języku polskim jako obcym: treści, techniki i ewaluacja (I. Janowska, P. Gębal) w VHS Görlitz.

10.01.2012 – spotkanie z przedstawicielami Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w siedzibie Związku poświęcone możliwościom stałej współpracy.

Rok 2011

10.12.2011 – szkolenie Wykorzystanie elementów kultury i literatury w procesie nauczania języka polskiego (M. Gerber) w Centrum Języków Obcych TU Darmstadt.

3.12.2011 – szkolenie Dydaktyka nauczania języka polskiego dla celów zawodowych (A. Jasińska, A. Szymkiewicz) w Instytucie Polskim w Lipsku.

25-26.11.2011 – referat M. Telus na konferencji „Bariery i/jako wyzwanie w nauczaniu jêzyka polskiego jako obcego” w Collegium Polonicum w Słubicach.

12.11.2011 – szkolenie Rozwijanie sprawności mówienia w języku polskim jako obcym: treści, techniki i ewaluacja (I. Janowska, P. Gębal) na uniwersytecie w Hanowerze.

05.11.2011 – szkolenie Polska literatura współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (A. Korman, M. Bilski) w Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung w Berlinie.

22.10.2011 – udział A. Zinserling w dyskusji panelowej Nauczanie języka polskiego w Niemczech na Kongresie Towarzystw Polsko-Niemieckich we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

1.06.-30.10.11 – konkurs na najlepszą grę / zabawę w nauczaniu języka polskiego, ogłoszony przez Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego

25.06.2011 – szkolenie Techniki teleinformatyczne w nauczaniu języka polskiego (L. Sosnowska) w VHS Pasewalk.

18.06.2011 – szkolenie Efektywne i komunikacyjne nauczanie języka polskiego (M. Małolepsza) na Uniwersytecie w Tybindze (Slavisches Seminar).

28.05.2011 – szkolenie Polska fonologia w nauczaniu języka (L. Madelska) w VHS Görlitz.

14.05.2011 – szkolenie Dydaktyka nauczania języka polskiego dla celów zawodowych (A. Jasińska, A. Szymkiewicz) w Senatsverw. f. Bildung, Wissenschaft und Forschung w Berlinie.

27-31.03.2011- piąta polsko-niemiecka konferencja pedagogiczna w Akademii Europejskiej Otzenhausen w Kraju Saary współorganizowana przez Związek. Dr Magdalena Telus, członek Zarządu, wygłosiła referat pt. „Deutsch-polnische Asymmetrien in Unterrichtspraxis – Relevanz für interkulturelle Begegnungen”.

03.03.2011 – udział (razem z Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg) w posiedzeniu Komisji Edukacji w brandenburskim Landtagu i przedstawienie wspólnego stanowiska w sprawie nauczania języka polskiego w Brandenburgii.

05.02.2011 – szkolenie Dydaktyzacja materiałów autentycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego (M. Małolepsza) w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu.

22.01.2011 – szkolenie Polska fonologia w nauczaniu języka (L. Madelska) w VHS Düsseldorf.

18.01.2011 – udział w spotkaniu ekspertów zainicjowanym przez frakcję Die Linke w brandenburskim Landtagu, poświęconym wielojęzyczności w Brandenburgii i realizacji postanowień komunikatu Komisji Europejskiej Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie z 18.09.2008.

Rok 2010 (jako PDF)

Rok 2009 (jako PDF)