Impressum

Odpowiedzialni za treść zgodnie § 6 MDSt

Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte
Dircksenstr. 46, 10178 Berlin
Tel.: 030/52682192
E-Mail: bundesvereinigung@polnischunterricht.de

kama-studio-logoPrezentacja strony i grafika:

Kama Jackowska
www.jackowska-studio.pl
Fotos: Rick Schubert, Istockphoto, Anna Zinserling, Janusz Wiśniowski

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

1. Treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i jakość przygotowanych informacji. Roszczenia odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych i ideowych spowodowanych użyciem lub nieużyciem oferowanych informacji, wzgl. użyciem infomacji błędnych lub niepełnych, są zasadniczo wykluczone, o ile po stronie autora nie ma żadnego dowodu na umyślne zawinienie.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Autor zachowuje dla siebie możliwość zmian fragmentów strony lub całości oferty bez konieczności uprzedniego informowania, uzupełnienia, skasowania lub okresowego czy całkowitego usunięcia publikacji.

2. Odesłania i linki
Przy bezpośrednich i pośrednich odesłaniach na obce strony (linki) , które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności autora, odpowiedzialność nabierze mocy w przypadku, gdy autor ma pełną wiedzę dotyczącą tych stron i miałby techniczną możliwość udaremnienia przekazu tych wiadomości. Autor oświacza tym samym, że w czasie ustawienia linku do danej strony nie miał żadnych wiadomości o treściach nielegalnych lub sprzecznych z prawem. Na kształt oraz treści aktualnych oraz w przyszłosci zlinkowanch stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się jasno od wszystkich treści, które zostały zmienione po zlinkowaniu strony. To stwierdzenie obowiązuje dla linków zawartych na własnej stronie, jak i dla innych obcych ustawionych przez autora forów i list mailowych. Za treści nielegalne, błędne i niekompletne oraz szczególne szkody, które powstały podczas korzystania lub niekorzystania z tak podanych informacji, odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie autor danej strony, która została zlinkowana.

3. Prawa autorskie i ochrona znaku
Autor dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach uwzględnić prawa autorskie używanych grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, używać głównie samodzielnie wykonanych grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub wolnych od licencji grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów.
Wszystkie użyte w prezentacji internetowej marki oraz znaki podlegają w sposób nieograniczony ustaleniom o ochronie znaków i praw autorskich właścicieli prezentowanych znaków. Tylko z powodu ich nazwania nie należy wyciągać wniosku, że znaki nie są chronione przez prawa osób trzecich.
Copyright obiektów wykonanych przez autora i upowszechnionych pozostaje przy autorze strony. Upowszechnianie i użytkowanie tychże grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych i drukowanych mediach jest bez uprzedniej zgody niedozwolone.

4. Ochrona danych
O ile w ofercie internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych (adres maillowy, nazwiska, adresy), dane te są podane przez użytkownika strony dobrowolnie. Korzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi są – o ile to technicznie możliwe i dopuszczalne – kształtowane również bez podawania danych tego rodzaju, wzgl. przy podaniu danych anonimowych.

5. Skutki prawne wyłączenia odpowiedzialności cywilnej
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której skierowano link na tę stronę. O ile część lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają stanowi prawnemu w danym momencie lub nie odpowiedają całkowicie, pozostałe części dokumentu pozostają w swojej treści i ważności nienaruszone.