Archiwum miesiąca: kwiecień 2018

IV Międzynarodowa Konferencja Specjalistyczny język polski – język z przyszłością

8 – 9 czerwca 2018 r., Frankfurt n. Odrą / Słubice

Konferencja należy do cyklu regularnych spotkań nauczycieli języka polskiego z Niemiec, Polski i innych krajów europejskich, które odbywają się co roku naprzemiennie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Konferencje organizują centra języków obcych obu Uniwersytetów we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego.

W tym roku temat konferencji i punkt wyjścia do dyskusji brzmi: Co to jest język specjalistyczny w kontekście polskiego jako języka obcego/drugiego i języka kraju pochodzenia?

Naszym celem jest przedstawienie aktualnego stanu rzeczy w odniesieniu do specjalistycznego języka polskiego i odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie instytucje oferują nauczanie specjalistycznego języka polskiego?
  • Na jakich poziomach jest on nauczany?
  • W jakim wymiarze godzin?
  • Z jakich materiałów się korzysta?
  • Jakie dyplomy można uzyskać i jakie egzaminy należą do oferty edukacyjnej danej placówki?

Przeanalizujemy, czy poszczególne placówki edukacyjne realizują ogólne ponaduczelniane strategie nauczania języka specjalistycznego czy też oferują kursy językowe dostosowane raczej do własnych potrzeb (np. wymogów egzaminacyjnych lub regulaminu studiów). W tym kontekście spróbujemy określić kierunki (dalszego) rozwoju dydaktyki specjalistycznego języka polskiego oraz rolę, jaką mogą w nim odegrać instytucje reprezentowane na konferencji. Spodziewamy się, że diagnoza aktualnej sytuacji i wymiana poglądów między uczestnikami konferencji przyczynią się do wypracowania konkretnych propozycji i zainicjowania nowych projektów.

Wyniki spotkania zostaną opublikowane w tomie z serii „Polski jako język obcy i język drugi”.

Opłata za udział w konferencji:

  • 30 € (uczestnicy niezrzeszeni)
  • 20 € (członkowie Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego)
  • 10 € (studenci)
  • 50% ww. kwot za udział w jednym dniu obrad.

Zainteresowanym oferujemy możliwość krótkiego przedstawienia swoich projektów i działalności w ramach obrad grup roboczych. Prosimy o podanie w zgłoszeniu na konferencję grupy roboczej, do której chcieliby Państwo należeć oraz o przesłanie do końca maja 2018 konspektu wystąpienia. Program pracy w grupach roboczych przygotujemy w oparciu o Państwa propozycje.

Program konferencji:
http://polnischunterricht.de/wp-admin/post.php?post=609&action=edit