Polski w Niemczech

Dwudziesta rocznica podpisania przez Niemcy i Polskę Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku przyniosła nową inicjatywę polityczną – utworzenie polsko-niemieckiego Komitetu ds. Edukacji (pełna informacja tutaj).

Utworzenie takiego gremium na szczeblu rządowym daje nadzieję na poprawę współpracy edukacyjnej między Polską a Niemcami, na wypracowanie i realizację w obu krajach konsekwentnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do języka i kultury kraju sąsiada oraz lepszą koordynację działań szczególnie w Niemczech, kraju o decentralnym systemie edukacji. … >> czytaj więcej

Polityka Językowa UE

Przypominamy o najważniejszych dokumentach dotyczących polityki językowej Unii Europejskiej, które można przeczytać na stronie
http://ec.europa.eu/languages/index_pl.htm.

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)
Europejska Rada ds. Edukacji przypomniała znaczenie celu wyznaczonego w 2002 r. w Barcelonie, polegającego na nauce już od najmłodszych lat co najmniej dwóch języków obcych. Ministrowie wezwali Komisję do dalszych działań mających na celu: umożliwienie obywatelom UE komunikowania się w dwóch językach obcych, promowanie nauczania języków obcych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym kształcenia dorosłych, a także zapewnienie migrantom możliwości uczenia się języka kraju przyjmującego. … >> czytaj więcej