Polityka Językowa UE << powrót

Przypominamy o najważniejszych dokumentach dotyczących polityki językowej Unii Europejskiej, które można przeczytać na stronie
http://ec.europa.eu/languages/index_pl.htm.

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)
Europejska Rada ds. Edukacji przypomniała znaczenie celu wyznaczonego w 2002 r. w Barcelonie, polegającego na nauce już od najmłodszych lat co najmniej dwóch języków obcych. Ministrowie wezwali Komisję do dalszych działań mających na celu: umożliwienie obywatelom UE komunikowania się w dwóch językach obcych, promowanie nauczania języków obcych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym kształcenia dorosłych, a także zapewnienie migrantom możliwości uczenia się języka kraju przyjmującego.

Aktualizacja strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, grudzień 2008 r.
Komisja przedstawiła w wyżej wym. dokumencie strategiczną koncepcję wzajemnej współpracy państw członkowskich UE w zakresie reform krajowych systemów kształcenia i szkolenia. Koncepcja ta obejmuje natychmiastowe działania priorytetowe na lata 2009-2010 i długookresowe wyzwania strategiczne, a także proponuje ulepszone narzędzia, służące realizacji tych celów.

Rezolucja Rady z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz wielojęzyczności
Rezolucja stanowi uzupełnienie opublikowanego we wrześniu 2008 r. komunikatu Komisji.

Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie, wrzesień 2008 r.
W komunikacie Komisji zaprezentowano strategię realizowania polityki wielojęzyczności w różnych obszarach działalności UE.

Spis działań Wspólnoty w dziedzinie wielojęzyczności
Dokument ten uzupełnia treść i podkreśla znaczenie komunikatu dotyczącego wielojęzyczności. Wymieniono w nim działania już podjęte bądź podejmowane obecnie w tej dziedzinie przez różne departamenty Komisji.

Konkluzje Rady z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie wielojęzyczności
Konkluzje opierają się na dyskusjach przeprowadzonych w listopadzie 2007 r. przez ministrów podczas posiedzenia Europejskiej Rady ds. Edukacji oraz podczas konferencji ministerialnej w sprawie wielojęzyczności, która odbyła się 15 lutego 2008 r.

Debata publiczna na temat wielojęzyczności: konsultacje internetowe z jesieni 2007 r. i otwarta debata z 15 kwietnia 2008 r.
W okresie od 15 września do 15 listopada 2007 r. Komisja przeprowadziła konsultacje online, w ramach których organizacje i osoby prywatne mogły wypowiedzieć się na temat polityki językowej. Wyniki konsultacji opublikowano w lutym 2008 r., a 15 kwietnia 2008 r. przedyskutowano je podczas otwartej debaty na temat wielojęzyczności.

Konferencja ministerialna w sprawie wielojęzyczności, 2008 r.
15 lutego 2008 r. odbyła się zorganizowana przez Komisję konferencja ministrów na temat wyzwań i możliwości związanych z polityką językową w Unii Europejskiej, w której obowiązują 23 języki urzędowe.

Spotkanie konsultacyjne wysokich przedstawicieli państw członkowskich, 2008 r.
17 stycznia 2008 r. Komisja zorganizowała spotkanie konsultacyjne wysokich przedstawicieli państw członkowskich, którego celem było zapoznanie się z opiniami osób zaangażowanych w proces kształtowania polityki językowej na szczeblu krajowym.

Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, 2005 r.
W listopadzie 2005 r. Komisja opublikowała komunikat zatytułowany „Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności”, który był pierwszym w historii komunikatem na ten temat.

Europejski wskaźnik kompetencji językowych
Europejskie badanie, które zaplanowano na 2010 r., ma na celu dostarczenie państwom członkowskim, politykom, nauczycielom i uczestnikom procesu nauczania wiarygodnych i porównywalnych danych na temat faktycznego stopnia znajomości języków obcych w Unii Europejskiej.

Plan działania w dziedzinie języków (2004-2006)
Przyjęte zalecenia z 2002 r. stały się podstawą dla opracowania planu działania „Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej”.

Zalecenie dotyczące środków, jakie należy podjąć w celu promowania różnorodności językowej oraz nauki języków obcych, 2002 r.
Pod koniec Europejskiego Roku Języków Parlament Europejski przyjął zalecenie dotyczące środków, jakie należy podjąć w celu promowania różnorodności językowej oraz nauki języków obcych. 14 lutego 2002 r. zalecenie w tej sprawie przyjęła Rada Europy.

Europejski Rok Języków 2001
Unia Europejska i Rada Europy ogłosiły rok 2001 Europejskim Rokiem Języków.

Strategia lizbońska
Politycy na szczeblu europejskim uznali zasadnicze znaczenie kształcenia i szkolenia dla pomyślnego rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Ta unijna strategia kładzie nacisk na współpracę między krajami i uczenie się od siebie nawzajem.

Języki regionalne i języki mniejszości
Polityka językowa UE obejmuje również wsparcie dla języków regionalnych i języków mniejszości, które są ważnym elementem różnorodności językowej w UE.

Biała księga Komisji na temat kształcenia i szkolenia „Nauczanie i uczenie się: w kierunku społeczeństwa uczącego się”, 1995 r.
Zgodnie z białą księgą kształcenie i szkolenia mogą zaoferować rozwiązanie dla wyzwań wynikających z trzech głównych „czynników przemian”, jakimi są: społeczeństwo informacyjne, internacjonalizacja oraz postęp w dziedzinie badań naukowo-technicznych.

<< powrót