Polski w Niemczech << powrót

Dwudziesta rocznica podpisania przez Niemcy i Polskę Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku przyniosła nową inicjatywę polityczną – utworzenie polsko-niemieckiego Komitetu ds. Edukacji (pełna informacja tutaj).

Utworzenie takiego gremium na szczeblu rządowym daje nadzieję na poprawę współpracy edukacyjnej między Polską a Niemcami, na wypracowanie i realizację w obu krajach konsekwentnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do języka i kultury kraju sąsiada oraz lepszą koordynację działań szczególnie w Niemczech, kraju o decentralnym systemie edukacji.

Do głównych zadań Komitetu należy:

  • tworzenie możliwości prawnych i warunków organizacyjnych nauki języka polskiego jako obcego i ojczystego w publicznym i pozapublicznym niemieckim systemie oświaty,
  • wypracowanie zasad wzajemnego uznawania kwalifikacji nauczycielskich i zatrudniania nauczycieli,
  • współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego i delegowania nauczycieli,
  • wspieranie wspólnych projektów edukacyjnych na poziomie szkół i przedszkoli (szczególnie w regionach przygranicznych),
  • wspieranie szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży,
  • współpraca szkół wyższych.

W pracach Komitetu bierze udział ok. pięćdziesięciu stałych członków – przedstawicieli szczebla centralnego/federalnego i wojewódzkiego/landowego. Ich zadaniem jest analiza sytuacji wyjściowej i opracowanie strategii działań w celu przedłożenia jej odpowiednim instytucjom według ich kompetencji.

Komitet przygotowuje ekspertyzy. Dostępne teksty zamieszczamy poniżej.

<< powrót