Hospitacje / Praktyki << powrót

Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus

Studentom z Polski, którzy biegle władają językiem niemieckim, oferujemy możliwość odbycia praktyki w siedzibie Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie. Studenci mogą otrzymać na czas praktyki (od 3 do max. 12 miesięcy) grant z macierzystej uczelni w ramach programu Erasmus.

Indywidualny plan praktyk studenta zależy od kierunku studiów. Zainteresowani ustalają go z zarządem Związku. Praktyka może np. obejmować:

  • wyszukiwanie informacji w internecie, pielęgnację strony internetowej
  • zbieranie dokumentacji na temat stosunków polsko-niemieckich, niemieckiej Polonii, nauczania języka  polskiego, organizacji nauczania i systemów szkolnych w poszczególnych landach itp.
  • utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem nauczycielskim w Niemczech,
  • projektowanie i realizację wydarzeń kulturalnych i szkoleniowych.

Grant Erasmusa pozwala na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w Berlinie. Kwota stypendium może się różnić w zależności od uczelni.
Student ubiegający się o praktykę powinien dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą na macierzystej uczelni następujące dokumenty:

  • porozumienie o programie praktyki (Training Agreement)
  • charakterystykę instytucji przyjmującej wraz ze wstępną zgodą przyjęcia studenta na praktyki
  • list motywacyjny przybliżający korzyści, jakie uzyska student odbywając praktykę (np. zdobycie doświadczeń zawodowych, podniesienie kwalifikacji)
  • opinię kierunkowego opiekuna praktyk na wydziale lub koordynatora ds. ECTS na temat instytucji przyjmującej i charakteru praktyk
  • posiadane certyfikaty językowe
  • zgodę promotora pracy magisterskiej (w przypadku studentów 5-go roku).

Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium student podpisuje ze swoją uczelnią. Umowa określa czas i warunki odbywania praktyki, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty i termin, w którym trzeba się ze stypendium rozliczyć.
Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią określająca program i przebieg praktyki. Wszystkie strony muszą podpisać porozumienie przed wyjazdem studenta. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię.

Każdy stypendysta Erasmusa musi ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (szczegółowe informacje na stronie NFZ).

Nabór kandydatów na praktyki prowadzi uczelnia – centralnie albo na poszczególnych wydziałach. Zainteresowani praktyką w naszym Związku powinni zapoznać się z zasadami rekrutacji, obowiązującymi na ich uczelni/wydziale w danym roku akademickim.

Więcej informacji o praktykach w ramach programu Erasmus na stronie: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/44/

<< powrót