Archiwum autora: Verein

IV Międzynarodowa Konferencja Specjalistyczny język polski – język z przyszłością

8 – 9 czerwca 2018 r., Frankfurt n. Odrą / Słubice

Konferencja należy do cyklu regularnych spotkań nauczycieli języka polskiego z Niemiec, Polski i innych krajów europejskich, które odbywają się co roku naprzemiennie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Konferencje organizują centra języków obcych obu Uniwersytetów we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego.

W tym roku temat konferencji i punkt wyjścia do dyskusji brzmi: Co to jest język specjalistyczny w kontekście polskiego jako języka obcego/drugiego i języka kraju pochodzenia?

Naszym celem jest przedstawienie aktualnego stanu rzeczy w odniesieniu do specjalistycznego języka polskiego i odpowiedź na następujące pytania:

 • Jakie instytucje oferują nauczanie specjalistycznego języka polskiego?
 • Na jakich poziomach jest on nauczany?
 • W jakim wymiarze godzin?
 • Z jakich materiałów się korzysta?
 • Jakie dyplomy można uzyskać i jakie egzaminy należą do oferty edukacyjnej danej placówki?

Przeanalizujemy, czy poszczególne placówki edukacyjne realizują ogólne ponaduczelniane strategie nauczania języka specjalistycznego czy też oferują kursy językowe dostosowane raczej do własnych potrzeb (np. wymogów egzaminacyjnych lub regulaminu studiów). W tym kontekście spróbujemy określić kierunki (dalszego) rozwoju dydaktyki specjalistycznego języka polskiego oraz rolę, jaką mogą w nim odegrać instytucje reprezentowane na konferencji. Spodziewamy się, że diagnoza aktualnej sytuacji i wymiana poglądów między uczestnikami konferencji przyczynią się do wypracowania konkretnych propozycji i zainicjowania nowych projektów.

Wyniki spotkania zostaną opublikowane w tomie z serii „Polski jako język obcy i język drugi”.

Opłata za udział w konferencji:

 • 30 € (uczestnicy niezrzeszeni)
 • 20 € (członkowie Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego)
 • 10 € (studenci)
 • 50% ww. kwot za udział w jednym dniu obrad.

Zainteresowanym oferujemy możliwość krótkiego przedstawienia swoich projektów i działalności w ramach obrad grup roboczych. Prosimy o podanie w zgłoszeniu na konferencję grupy roboczej, do której chcieliby Państwo należeć oraz o przesłanie do końca maja 2018 konspektu wystąpienia. Program pracy w grupach roboczych przygotujemy w oparciu o Państwa propozycje.

Program konferencji:
http://polnischunterricht.de/wp-admin/post.php?post=609&action=edit

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Niemiecki. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Aktualności

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prowadzona przez Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z organizacjami polonijnymi 
akcja pn. #PolskiwHesji przyniosła pierwsze pozytywne rezultaty. W wyniku akcji, zebraliśmy ponad 900 zgłoszeń od rodziców dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym, którzy zadeklarowali chęć posyłania swoich dzieci na lekcje języka polskiego w niemieckich szkołach 
na terenie Hesji. Zgłoszenia przekazane zostały heskiemu ministerstwu oświaty,które na początku września br., poinformowało Konsulat, 
iż jeszcze w bieżącym roku szkolnym planuje utworzenie około 15 dodatkowych grup nauczania języka polskiego jako języka kraju 
pochodzenia. Lekcje miałyby odbywać się w następujących powiatach i miastach: powiaty- Bergstrasse, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, 
Hochtaunuskreis, Offenbach Land; miasta- Darmstadt, Frankfurt nad Menem, Kassel, Offenbach nad Menem, Wiesbaden. Rozpoczęcie zajęć 
planowane jest po feriach jesiennych.

Dla przypomnienia, aktualnie na terenie Hesji nauka odbywa się w trzech miejscowościach (Darmstadt, Frankfurt n. Menem, Kassel),
w pięciu grupach nauczania, a w lekcjach uczestniczy mniej niż 100 dzieci. Nie ma zajęć dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
Nowoutworzone grupy mają natomiast objąć również uczniów klas 1-4. Nauka języka polskiego realizowana będzie w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo, a zajęcia mają charakter fakultatywny (Wahlunterricht). Zgłoszenie dziecka do udziału w lekcjach ma wiążący charakter na 
dany rok szkolny. Heskie władze oświatowe zapewniły nas jednakże, że w wypadku obecnych zgłoszeń wycofanie się ze zgłoszenia będzie 
możliwe w wypadku, gdy zajęcia z języka polskiego miałyby kolidować z innymi zajęciami dziecka lub gdy odległość do szkoły, w której 
odbywać się będą lekcje będzie dla dziecka/rodziców przeszkodą. Ostateczna liczba grup nauczania oraz szkół, w których prowadzona będzie 
nauka, uzależniona jest od liczby potwierdzonych przez rodziców zgłoszeń na zajęcia. 

Do utworzenia grupy, niezbędne jest zebranie co najmniej 10 dzieci w podobnym wieku, zamieszkałych w danej miejscowości lub powiecie.
Za zbierania potwierdzeń odpowiada Konsulat Generalny w Kolonii. Rodzice, którzy wiosną br. wypełnili formularz zgłoszeniowy
proszeni są o mailowe lub telefoniczne (0221/93730 218) potwierdzenie gotowości do udziału dziecka w zajęciach. 
W treści maila prosimy podać nazwisko i imię dziecka, nazwisko i imię rodzica (opiekuna prawnego) oraz nazwę i typ szkoły, do której 
uczęszcza dziecko (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa). Ci z Państwa, którzy do tej pory nie zadeklarowali chęci posyłania 
dziecka na lekcje języka polskiego, mogą to uczynić wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie konsulatu: http://bit.ly/2cBGAiU,
a następnie przesyłając go w formie skanu na adres lub pocztą (Konsulat Generalny RP w Kolonii, Im Media Park 5c, 
50670 Köln, z dopiskiem Polski w Hesji). 
Na stronie placówki znaleźć można również dalsze informacje dot. akcji Polski w Hesji. Zachęcamy do wypełniania zgłoszeń
również rodziców z miast i powiatów, w których na obecnym etapie nie jest planowane wprowadzenie lekcji.
Im większa liczba osób zainteresowanych i deklarujących chęć posyłanie dzieci na język polski, tym większa szansa, że w niedalekiej 
przyszłości zajęcia takie zostaną wprowadzone również w kolejnych miejscach. Konsulat zamierza sukcesywnie przekazywać dalsze zgłoszenia 
ministerstwu oświaty w Wiesbaden.
Korzystając z okazji kierujemy słowa ogromnego podziękowania do polonijnych koordynatorów akcji, do których również teraz można 
kierować potwierdzenia i zgłoszenia na Polski w Hesji. Kontakt do koordynatorów znajdą Państwo tutaj: http://bit.ly/2d0uCxp.
Prosimy również o rozpowszechnienie powyższej informacji w kręgu Państwa rodziny i znajomych w dowolnej dogodnej dla Państwa formie np. 
przesłanie dalej powyższego maila, umieszczenie informacji na prowadzonej przez Państwa/Państwa organizację polonijną stronie internetowej/
Facebooku/Twitterze etc.
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Panem Konsulem Andrzejem Dudzińskim: 

Z wyrazami szacunku,
Referat ds. Współpracy z Polonią
Konsulat Generalny RP w Kolonii
Generalkonsulat der Republik Polen in Köln
Referat polonijny / Auslandspolen

Wsparcie dla szkół polonijnych i nauczycieli języka polskiego w Niemczech

logo_senat

Trwa nabór wniosków w projekcie „Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa”, który ma na celu wsparcie społecznych szkół polonijnych oraz promocję języka polskiego na terenie całych Niemiec.

Nabór prowadzony jest przez Centrum Promocji i Koordyncji Języka Polskiego w Niemczech w ramach programu bezpośredniego wparcia szkół polonijnych realizowanego ze środków Senatu RP z programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Polską Radę w Berlinie oraz Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.

Wnioski można składać do 15 listopada 2016 r. przy pomocy formularza znajdującego się na stronie projektu: www.szkolapopolsku.de

Program wsparcia dotyczy trzech priorytetów:

 • nauczanie
 • projekt/wyjazd do Polski
 • doskonalenie zawodowe

Informacje niezbędne dla wnioskodawców znajdują się w dokumencie „Zasady przyzna-wania dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego Język Polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, prespektywa” na stronie projektu.

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiegow Niemczech d/s Programu: Małgorzata Tuszyńska
email: m.tuszynska@szkolapopolsku.de
tel: 030/62609178, w dni robocze w godz. 17:00-20:00

Pismo fachowe

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – rocznik Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego to jedyny periodyk w Niemczech poświęcony wyłącznie językowi polskiemu i jego dydaktyce. Liczni autorzy, głównie nauczyciele praktycy, zajmują się na łamach pisma pozycją języka polskiego w Niemczech, jego promocją i organizacją nauczania. Podejmują zagadnienia teoretyczne z dziedziny językoznawstwa, dydaktyki i metodyki. Prezentują warsztat nauczyciela: materiały dydaktyczne i innowacyjne projekty, a także przedstawiają różne instytucje edukacyjne i własną sytuację zawodową. … >> czytaj więcej

Podręczniki

Publikacje na temat języka polskiego: podręczniki, książki do gramatyki, słowniki, skrypty, materiały dostępne w internecie

Przedstawiona poniżej bibliografia zawiera możliwie pełny i stale aktualizowany spis materiałów do nauki języka polskiego dla osób z krajów niemieckojęzycznych. Zamieszczamy pozycje napisane tylko po polsku lub po polsku i po niemiecku, pomijając podręczniki z objaśnieniami w innych językach. Listę pomocy dydaktycznych rozpoczynają publikacje z ostatniego roku: … >> czytaj więcej

Materiały / Konspekty

W tym miejscu publikujemy autorskie materiały lekcyjne i konspekty do nieodpłatnego wykorzystania oraz szczegółowe programy naszych szkoleń zawodowych. Koleżanki i Kolegów gotowych udostępnić część swoich materiałów zapraszamy do współpracy. Materiały prosimy wysyłać do nas mailem. … >> czytaj więcej

Olimpiady językowe

Olimpiady językowe
Bundeswettbewerb Fremdsprachen (www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de) to szkolny konkurs języków obcych, odbywający się raz do roku we wszystkich krajach związkowych Niemiec. Jest on skierowany przede wszystkim do uczniów klas 9-10, ale także do młodszych (w zależności od tego, jaki rodzaj konkursu zostanie wybrany: poziom zaawansowany, poziom średnio-zaawansowany, konkurs grupowy, kreatywne tworzenie tekstu). W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie niemieccy, dla których język polski jest językiem obcym, jak również polscy, mieszkający na stałe w Niemczech. … >> czytaj więcej

Targi językowe

Targi językowe lub Dni Języków Obcych organizowane przeważnie przez landowe Związki VHS lub stowarzyszenia nauczycieli języków obcych odbywają się w Niemczech regularnie i prawie we wszystkich krajach związkowych. … >> czytaj więcej