Archiwum autora: Verein

Materiały / Konspekty

W tym miejscu publikujemy autorskie materiały lekcyjne i konspekty do nieodpłatnego wykorzystania oraz szczegółowe programy naszych szkoleń zawodowych. Koleżanki i Kolegów gotowych udostępnić część swoich materiałów zapraszamy do współpracy. Materiały prosimy wysyłać do nas mailem. … >> czytaj więcej

Olimpiady językowe

Olimpiady językowe
Bundeswettbewerb Fremdsprachen (www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de) to szkolny konkurs języków obcych, odbywający się raz do roku we wszystkich krajach związkowych Niemiec. Jest on skierowany przede wszystkim do uczniów klas 9-10, ale także do młodszych (w zależności od tego, jaki rodzaj konkursu zostanie wybrany: poziom zaawansowany, poziom średnio-zaawansowany, konkurs grupowy, kreatywne tworzenie tekstu). W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie niemieccy, dla których język polski jest językiem obcym, jak również polscy, mieszkający na stałe w Niemczech. … >> czytaj więcej

Targi językowe

Targi językowe lub Dni Języków Obcych organizowane przeważnie przez landowe Związki VHS lub stowarzyszenia nauczycieli języków obcych odbywają się w Niemczech regularnie i prawie we wszystkich krajach związkowych. … >> czytaj więcej

Hospitacje / Praktyki

Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus

Studentom z Polski, którzy biegle władają językiem niemieckim, oferujemy możliwość odbycia praktyki w siedzibie Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie. Studenci mogą otrzymać na czas praktyki (od 3 do max. 12 miesięcy) grant z macierzystej uczelni w ramach programu Erasmus. … >> czytaj więcej

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Studia prowadzi w różnych ośrodkach w Niemczech Uniwersytet Sląski w Katowicach. Adresatami tej oferty są absolwenci wyższych studiów humanistycznych (licencjackich lub magisterskich), którzy są zainteresowani pracą z cudzoziemcami albo w środowisku polonijnym i pragną zdobyć nowe wykształcenie lub podnieść zdobyte kwalifikacje zawodowe. … >> czytaj więcej

Szkolenia

Różnorodne programy doskonalenia zawodowego nauczycieli i lektorów języków obcych, oferowane przez niemiecki system edukacyjny, rzadko uwzględniają specyficzne potrzeby i zainteresowania nauczycieli języka polskiego. … >> czytaj więcej

Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa

Projekt współfinansowany jest ze środków Senatu RP. Realizujemy go we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z Krakowa i Polską Radą Związkiem Krajowym w Berlinie.

Projekt:

  • skierowany jest do polonijnych szkół społecznych oraz nauczycieli uczących języka polskiego we wszystkich krajach związkowych Niemiec,
  • oferuje spójny i kompleksowy system wsparcia edukacji realizowanej w języku polskim i/lub nauki języka polskiego na terenie Niemiec,
  • wspiera bieżące funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych,
  • ma na celu promocję języka polskiego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, standaryzację i dostosowanie rozwiązań programowych do ram programowych kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych lub „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”, opracowanej w ramach projektu systemowego MEN „Włącz Polskę”,
  • służy podniesieniu jakości jakości zarządzania instytucjami oświatowymi i atrakcyjności nauczania języka polskiego,
  • przyczynia się do integracji środowiska polonijnego (uczniów, nauczycieli i rodziców) i wzmocnienia roli szkół jako centrów życia polonijnego.

Szczegóły na stronie www.szkolapopolsku.de

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego jest organizacją o charakterze zawodowym. Reprezentuje interesy nauczycieli języka i kultury polskiej, czynnych zawodowo w Republice Federalnej Niemiec. Zrzesza osoby fizyczne i prawne: nauczycieli czynnych w edukacji dorosłych, w nauczaniu szkolnym i akademickim oraz instytucje bądź organizacje, które prowadzą naukę języka i kultury polskiej. Członkami mogą zostać również osoby, które zdobywają aktualnie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego lub ojczystego. … >> czytaj więcej