Archiwum autora: Verein

Polski w Niemczech

Dwudziesta rocznica podpisania przez Niemcy i Polskę Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku przyniosła nową inicjatywę polityczną – utworzenie polsko-niemieckiego Komitetu ds. Edukacji (pełna informacja tutaj).

Utworzenie takiego gremium na szczeblu rządowym daje nadzieję na poprawę współpracy edukacyjnej między Polską a Niemcami, na wypracowanie i realizację w obu krajach konsekwentnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do języka i kultury kraju sąsiada oraz lepszą koordynację działań szczególnie w Niemczech, kraju o decentralnym systemie edukacji. … >> czytaj więcej

Polityka Językowa UE

Przypominamy o najważniejszych dokumentach dotyczących polityki językowej Unii Europejskiej, które można przeczytać na stronie
http://ec.europa.eu/languages/index_pl.htm.

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)
Europejska Rada ds. Edukacji przypomniała znaczenie celu wyznaczonego w 2002 r. w Barcelonie, polegającego na nauce już od najmłodszych lat co najmniej dwóch języków obcych. Ministrowie wezwali Komisję do dalszych działań mających na celu: umożliwienie obywatelom UE komunikowania się w dwóch językach obcych, promowanie nauczania języków obcych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym kształcenia dorosłych, a także zapewnienie migrantom możliwości uczenia się języka kraju przyjmującego. … >> czytaj więcej

Techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cyfrowa obróbka dźwięku

15.06.2013 – Techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cyfrowa obróbka dźwięku, warsztaty z cyklu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego poprowadzi Liliana Sosnowska (PCN, Lublin). Zapraszamy do Kolegium Języka i Kultury Polskiej w Berlinie (Dircksenstr. 46, 10178 Berlin-Mitte)! Cyfrowa obróbka dźwięku program kursu

Polska fonologia w nauczaniu języka

04.05.2013 – Polska fonologia w nauczaniu języka, warsztaty w ramach programu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego we współpracy z Uniwersytetem Kilońskim. Zajęcia poprowadzi dr Liliana Madelska (Universität Wien)

Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego

23.03.2013 – Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego, warsztaty w ramach programu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego. Zajęcia w VHS Görlitz poprowadzą dr Agnieszka Jasińska (Uniw. Pedagogiczny, Kraków) i Agnieszka Zawadzka (Universität Magdeburg)

Archiwum

W Archiwum przedstawiamy działalność Związku w formie skrótowego kalendarium, zaczynając od wydarzeń z najbliższej przeszłości.

Rok 2012

13.09.2012 – referat M. Telus

23.06.2012 – warsztaty Sprawdzanie, testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego (B. Stolarczyk, J. Gołąbek) na Uniwersytecie w Tybindze (Slavisches Seminar).

9.06.2012 – szkolenie Polska literatura współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (A. Korman, M. Bilski) w VHS Pasewalk.

16.05.2012 – referat M. Telus „Akademickie nauczanie języka polskiego w Niemczech” na międzynarodowej konferencji „Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet w Rzeszowie

12.05.2012 – szkolenie Rozwijanie sprawności mówienia w języku polskim jako obcym: treści, techniki i ewaluacja (I. Janowska, P. Gębal) w Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft w Berlinie.

21.04.2012 – seminarium Dydaktyka nauczania języka polskiego dla celów zawodowych
(A. Szymkiewicz) w VHS we Frankfurcie nad Odrą.

14.04.2012 – seminarium Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego (A. Jasińska, A. Zawadzka) na uniwersytecie w Hamburgu.

24.03.2012 – warsztaty Psychologia w nauczaniu języka – procesy poznawcze, emocje, motywacja (Małgorzata Zofia Kozłowska) w Instytucie Polskim w Düsseldorfie.

24.03.2012 – warsztaty Rozwijanie sprawności mówienia w języku polskim jako obcym: treści, techniki i ewaluacja (I. Janowska, P. Gębal) w VHS Görlitz.

10.01.2012 – spotkanie z przedstawicielami Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w siedzibie Związku poświęcone możliwościom stałej współpracy.

Rok 2011

10.12.2011 – szkolenie Wykorzystanie elementów kultury i literatury w procesie nauczania języka polskiego (M. Gerber) w Centrum Języków Obcych TU Darmstadt.

3.12.2011 – szkolenie Dydaktyka nauczania języka polskiego dla celów zawodowych (A. Jasińska, A. Szymkiewicz) w Instytucie Polskim w Lipsku.

25-26.11.2011 – referat M. Telus na konferencji „Bariery i/jako wyzwanie w nauczaniu jêzyka polskiego jako obcego” w Collegium Polonicum w Słubicach.

12.11.2011 – szkolenie Rozwijanie sprawności mówienia w języku polskim jako obcym: treści, techniki i ewaluacja (I. Janowska, P. Gębal) na uniwersytecie w Hanowerze.

05.11.2011 – szkolenie Polska literatura współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (A. Korman, M. Bilski) w Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung w Berlinie.

22.10.2011 – udział A. Zinserling w dyskusji panelowej Nauczanie języka polskiego w Niemczech na Kongresie Towarzystw Polsko-Niemieckich we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

1.06.-30.10.11 – konkurs na najlepszą grę / zabawę w nauczaniu języka polskiego, ogłoszony przez Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego

25.06.2011 – szkolenie Techniki teleinformatyczne w nauczaniu języka polskiego (L. Sosnowska) w VHS Pasewalk.

18.06.2011 – szkolenie Efektywne i komunikacyjne nauczanie języka polskiego (M. Małolepsza) na Uniwersytecie w Tybindze (Slavisches Seminar).

28.05.2011 – szkolenie Polska fonologia w nauczaniu języka (L. Madelska) w VHS Görlitz.

14.05.2011 – szkolenie Dydaktyka nauczania języka polskiego dla celów zawodowych (A. Jasińska, A. Szymkiewicz) w Senatsverw. f. Bildung, Wissenschaft und Forschung w Berlinie.

27-31.03.2011- piąta polsko-niemiecka konferencja pedagogiczna w Akademii Europejskiej Otzenhausen w Kraju Saary współorganizowana przez Związek. Dr Magdalena Telus, członek Zarządu, wygłosiła referat pt. „Deutsch-polnische Asymmetrien in Unterrichtspraxis – Relevanz für interkulturelle Begegnungen”.

03.03.2011 – udział (razem z Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg) w posiedzeniu Komisji Edukacji w brandenburskim Landtagu i przedstawienie wspólnego stanowiska w sprawie nauczania języka polskiego w Brandenburgii.

05.02.2011 – szkolenie Dydaktyzacja materiałów autentycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego (M. Małolepsza) w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu.

22.01.2011 – szkolenie Polska fonologia w nauczaniu języka (L. Madelska) w VHS Düsseldorf.

18.01.2011 – udział w spotkaniu ekspertów zainicjowanym przez frakcję Die Linke w brandenburskim Landtagu, poświęconym wielojęzyczności w Brandenburgii i realizacji postanowień komunikatu Komisji Europejskiej Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie z 18.09.2008.

Rok 2010 (jako PDF)

Rok 2009 (jako PDF)